Hårtap hos menn

Hva er mannlig hårtap (androgen alopeci hos menn)?

Mannlig hårtap er også kjent som androgen alopeci hos menn. Det påvirker ca 50% av menn over 50 år.

Hva er årsaken til androgen alopeci hos menn?

Dette er forårsaket av en kombinasjon av genetiske og hormonelle faktorer. Et hormon som kalles dihydrotestosteron (DHT) fører til en endring i hårsekkene i hodebunnen. Hårene produsert av de berørte hårsekkene blir stadig mindre i diameter, kortere og lysere i fargen til slutt krymper disse helt inn og slutter å produsere hår.

Er androgen alopeci hos menn arvelig?

Ja. Det antas dette kan være arvet fra en eller begge foreldre.

Hva er symptomene på androgen alopeci hos menn?

Menn kan bli oppmerksom på håravfall når som helst etter puberteten. Det er vanligvis ingen symptomer i hodebunnen. Hårtap kan forårsake betydelige psykiske vansker.

Hvordan ser androgen alopeci hos menn ut?

Den vanlige mønster av håravfall er en tilbakegang av hårfestet i panne og tap av hår fra toppen av hodet. Hår i de berørte områdene er i utgangspunktet mindre i diameter og kortere i forhold til hår i upåvirkede områder, før de blir fraværende.

Hvordan stilles diagnosen androgen alopeci hos menn?

Diagnosen er vanligvis basert på sykehistorie om hodebunnen håravfall på forsiden / toppen av hodet eller vikene, mønster av håravfall og en familiehistorie med lignende hårtap. Huden i hodebunnen ser normal ut. En sjelden gang tas der blodprøver.

Hvordan kan androgen alopeci hos menn behandles?

Vær skeptisk til annonserte mirakelkurer som lover et fantastisk resultat!
Det er kun et fåtall behandlinger som har noen som helst dokumentert effekt!

Følgende behandlinger vurderes som aktuelle (unntatt bruk av hårstykker/parykk):

Fi­nas­te­rid (Propecia®, Proscar®)
Fi­nas­te­rid er et en­zym som bru­kes både for å be­hand­le for­stør­ret pro­sta­ta og hår­tap hos menn. Hos de fleste menn er dette anbefalt før­s­te­valg. Det er et re­sept­plik­ti­g medikament med spesielle forskrivingsbestemmelser fra lege. Ef­fek­ten va­ri­er mye fra per­son til per­son, og om lag én av tre menn opp­le­ver selv bed­ring. Best virkning ser man hos yngre menn (< 40 år). Ef­fek­ten er best øverst på ho­det og dår­li­ge­re mot pan­nenBe­hand­lin­gen kan gi sek­su­el­le bi­virk­nin­ger, som ereksjonsproblemer, nedsatt libido og problemer med ejakulasjon.

Dutasterid (Avodart®)
Preparatet er ikke re­gist­rert for bruk mot hår­tap i Norge, men bru­kes li­ke­vel i noen grad også i Norge som så­kalt «off-la­bel»-be­hand­ling. Det er et me­di­ka­ment som kjemisk ligner på fi­nas­te­rid, og som i fle­re stør­re stu­di­er har vist å ha like god og en­da­til bed­re ef­fekt enn fi­nas­te­rid. Det er vist at pa­si­en­ter som ikke har hatt ef­fekt av fi­nas­te­rid, kan ha ef­fekt av dutasterid. Bi­virk­nin­ge­ne for det­te me­di­ka­men­tet sy­nes imid­ler­tid å være mer ut­tal­te enn for fi­nas­te­rid.

Minoksidil (Recrea Forte®)
Li­ni­ment som mas­se­res inn to gan­ger dag­lig i tørr ho­de­bunn. Minoksidil er en væs­ke som skal på­fø­res hu­den i ho­de­bun­nen to gan­ger dag­lig. Minoksidil ut­vi­der blod­åre­ne, og det gir mu­li­gens mer næ­ring til hår­røt­te­ne, men det er uklart hvor­dan stof­fet vir­ker. 5 prosent løs­ning er mer ef­fek­tivt enn 2 prosent løs­ning som tid­li­ge­re var til­gjen­ge­lig. Ulempen er at be­hand­lin­gen bør gå over lang tid, ofte fle­re år. Ef­fek­ten hos de fles­te er dår­li­ge­re enn med fi­nas­te­rid tab­let­ter. Effekten av minoksidil kommer sent, ofte først etter nærmere ett års tid. Det er viktig at de som begynner med denne behandlingen, er klar over at effekten av medikamentet varer kun så lenge man bruker det. Om man slutter å bruke medikamentet, vil håret man har fått tilbake, falle av igjen.

Hår­trans­plan­ta­sjon
Det hentes ut én og én hårsekk fra bakhodet, også kaldt donorområde. Hver av hårsekkene kan inneholde 1–4 hår, og plasseres så i hårløse områder. Hårsekken fester seg, og vokser som normalt resten av livet. Behandlingen kan kombineres med legemidler mot håravfall. Alle som har mistet hår og har hårløse områder kan behandles på denne måten, så fremt man kan «høste» hår fra bakhodet.
Behandlingen utføres hos hos private klinikker og koster mange titusener, avhengig av hvor store områder som skal behandles.

Laserterapi

Var­men­de la­ser­strå­ler sti­mu­le­rer hår­sek­ke­ne til å pro­du­se­re mer hår. Sam­ti­dig som be­hand­lin­gen ut­fø­res, gis ofte en form for le­ge­mid­ler, som i seg selv skal frem­me hår­vekst. Behandlingen er best dokumentert for menn med en be­gyn­nen­de ar­ve­lig hår­tap, men med gan­ske mye hår igjen (yngre menn). Mange ulike laser- og lyskilder tilbys i Norge, men kun en­kel­te la­ser­apparater har god vi­ten­ska­pe­lig do­ku­men­ta­sjon på ef­fekt. Slik be­hand­ling er ofte svært kost­bar, og be­hand­lings­ef­fek­ten kan være van­ske­lig å vur­de­re før man har brukt mye pen­ger og ener­gi på be­hand­lin­gen.


Stamcelle-aktivering
Fortsatt ikke helt dokumentert hvor effektivt dette er, og dette tilbys kun ved enkelte privatklinikker i Oslo i dag.
Behandlingen er kostbar og gis uten noen garanti for at den virker.

Nisim sjampo® og Provexin® mangler i dag dokumentasjon god nok til at dette omtales eller anbefales i internasjonale hudlegemiljøer.


Hva bør man ellers vite om androgen alopeci hos menn?

En viktig funksjon av hår er å beskytte hodebunnen mot sollys. Det er derfor viktig å beskytte eventuelle hårløse/hårfattige områder av hodebunnen fra solen for å unngå solbrenthet og for å redusere sjansene for å utvikle langsiktige solskader.

Du bør dekke eventuelle flekker med solblokk eller en hatt når du er ute i sola!

Har du spørsmål eller vil få behandling for mannlig hårtap? Bestill time for konsultasjon hos en av våre hudleger her.